Үндэсний Статистикийн Хороо нь Статистикийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2022 оны 74 дүгээр тогтоолын дагуу Хөдөө аж ахуйн тооллогыг 2022 оны 05 дугаар сарын 21-нээс 07 дугаар сарын 8-ны өдрүүдэд орон даяар зохион байгууллагдаж байна.