ГОВИЙН ИХ ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН “Б” ХЭСГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНААС ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд Хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид болон ОУТГ-ийн биологич, малын эмч нар хамтран Дархан цаазат газрын баруун хэсгийн нутаг болох Товх хүрэн, Хоолойн толгой, Шовгор хар, Тахь ус, Ёлхон, Улаан ганга чиглэлд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт, сэг зэм бүртгэж, зэрлэг амьтны мониторинг судалгааны ажлыг хэрэгжүүллээ.

Энэ удаагийн ажиглалтаар ДЦГ-ын Хонь усны баянбүрдэд 186 хээрийн зэрлэг тахийг, Тахь усны баян бүрдэд 35 тахь нийт 221 тоо толгой тахь бүртгэсэн байна. Мониторинг судалгааны ажлын үеэр 30 тахийн сэг зэм олж эд эрхтнээс дээж авч бусад сэг зэмийг бүртгэж тэмдэглэл хөтлөн, шаардлагатай арга хэмжээ авав.

Говийн их дархан цаазат газрын Б хэсэг