БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗАРТ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаанаас 2023 оны 4, 5 дугаар саруудад хийгдсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн 42 иргэн, аж ахуй нэгжид холбогдох зөрчилд Зөрчлийн тухай хуулийн 7.17 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээг тооцон ажиллаа.

Дээрх зөрчлүүдэд байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээг эрх бүхий байгууллагаар гаргуулж, нийт 120 сая төгрөгийн торгууль, шийтгэл оногдуулаад байна.

Цаашид Хамгаалалтын захиргаанаас:

Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн тухай хууль тогтоомж, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, байгаль орчныг бохирдуулсан газар ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх, газар ашиглах эрхийг цуцлах саналыг төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэн ажиллах болохыг анхааруулж байна.

Богдхан уулын дархан цаазат газар-Bogdkhan mountain Strictly Protected Area