мэдэгдэл

 

 

"БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР 

ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ"-ИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД МАТЕРИАЛ  

ИРҮҮЛСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНД

 

 

 

     Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай                                                                                                                                         2023.07.24

 

        Төслийн сонгон шалгаруулалтанд ирсэн 30 байгууллагын төсөл нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14-16 дугаар зүйл, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн  13 дугаар зүйлийн 13.1.4 дэх заалт, 15 дугаар зүйлийн 15.1.4, 15.2.3 дахь заалт, “Байгаль орчин, уур амьсгалын сангийн санхүүжилтээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээг сонгон шалгаруулах, санхүүжүүлэх журам”-ын 4.1.2, 4.1.3 дахь заалтыг хангахгүй байгаа тул бүх төслөөс татгалзаж, дахин зарлахаар шийдвэрлэж байна.

 

 

Байгаль орчин, уур амьсгалын сан