2021 оны 01-р сарын 08-ны өдөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, (БОАЖЯ) Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй Хог хаягдал ба уур амьсгалын өөрчлөлт төсөл хамтран зохион байгуулсан цахим хэлэлцүүлэгт хог хаягдлын салбарын 40 гаруй төлөөлөл оролцож амжилттай болж өндөрлөлөө.

Тус хэлэлцүүлгийн хүрээнд Хог хаягдлын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг тооцоолж, холбогдох бодлогын баримт бичгүүдэд тулгуурлан бууруулах зорилтуудыг тодорхойлох, цаашид хог хаягдлын салбарт ҮТХН-г хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажилд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах талаар хэлэлцлээ.